کشاورزی؛ بودن یا نبودن  مسئله این است!،یاداشت،سرتوک،دکتر یاسر دقیقی
پایگاه خبری سرتوک